Mechanicznie przebiegamy wzrokiem ekrany naszych smartfonów, scrollując kolejne strony internetowych czeluści nie zastanawiamy się w jakiej nieustannie udoskonalanej rzeczywistości jest nam dane się odnajdywać każdego dnia.
Bez najmniejszej refleksji korzystamy z usług czy też produktów, które niezwykle dynamicznie wchodząc na rynek osadzają nas niemal w futurologicznym wymiarze.
Codzienność raczej zaskakuje nas powiększającą się ofertą na rynku nowych możliwości w niemal każdej dziedzinie naszego życia, począwszy od edukacji, zdrowia, ochrony środowiska, po rozrywkę i każdą inną o której istnieniu nawet się nie domyślamy.
Niezwykle dynamicznie rozwijający się rynek technologii, usług i nowych produktów w głównej mierze oparty jest na innowacyjności i to właśnie innowacyjność sprawia, że ekspansywność rozwoju jest tak ogromna.

W brew pozorom innowacyjność nie dotyczy tylko wprowadzania na rynek absolutnego novum, innowacyjność to także udoskonalanie produktu czy też usługi istniejących już na rynku, poprzez wytwarzanie czegoś szybciej, taniej lub z nowego materiału czy przy udziale nowych technologii.
Innowacyjność także nie musi mieć globalnego rozmachu, może skupiać się na rynku krajowym czy lokalnym, gdzie akurat jest zapotrzebowanie na określony produkt czy usługę.

Wspominając o innowacji jako takiej, warto jest się przyjrzeć innowacji procesowej, która wydaje się być najlepszym przykładem innowacji, obejmującej możliwie jak największy obszar zmian w całym procesie.

Według słownikowej definicji innowacja procesowa, to innowacja w obrębie procesu, wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalanej metody produkcji lub dostawy. Możemy zaliczyć do tej kategorii znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.
Celem w procesie innowacji może być obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję lub dostarczenie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.
Metody produkcji to techniki, urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane do produkcji wyrobów lub usług. Podając przykład nowych metod produkcji możemy wskazać nowe uprzędzenia automatyzujących proces produkcyjny w ramach linii produkcyjnej czy wdrażanie wspomagania komputerowego na potrzeby opracowania i rozwoju produktów.

Do innowacji w obrębie procesów zaliczyć możemy nowe lub znacząco udoskonalone metody tworzenia i świadczenia usług. Polegać one mogą one na znaczących zmianach w zakresie sprzętu i oprogramowania stosowanego w firmach usługowych lub na zmianach w zakresie procedur lub technik wykorzystywanych do świadczenia usług.

Innowacja w obrębie projektów obejmuje także nowe lub znacząco udoskonalone techniki, urządzenia i oprogramowanie w działalności pomocniczej takiej jak zaopatrzenie, księgowość, obsługa informatyczna i prace konserwacyjne.

Ważne jest także, żeby pamiętać o rozróżnieniu innowacji w obrębie produktów i procesów.
W przypadku wyrobów rozróżnienie jest łatwe, jednak w przypadku usług sprawa się komplikuje, ponieważ produkcja, dostarczanie i konsumpcja wielu usług mogą odbywać się na przykład w tym samym czasie.
Istotna jest także prawidłowość procesu innowacji, gdzie znacząca jest zindywidualizowana długość cyklu ze względu na jego charakter i zróżnicowanie oraz sektorowe umiejscowienie innowacji. Innowacja także, niemal zawsze będzie się kojarzyła z ryzykiem które wzrasta wraz z progresywnością przedsięwzięcia.

Warto także wspomnieć o ryzyku w procesie innowacji, mamy tu na myśli ryzyko techniczne, gdzie możliwe jest np. przyjęcie wadliwych metod badawczych, lub braku warunków materialnych, istnieje także ryzyko ekonomiczne gdzie w fazie inicjowania, ponosi się największe koszty realizacji.
Ryzyko w procesie innowacji wynikać może także z niepewności co do akceptacji produktu przez odbiorców czy też uzyskania przewidywanych efektów ekonomicznych.

I tak stopniowo przechodzimy do kwestii finansowania niezliczonych rzeszy innowacyjnych „pomysłów”, które mają swoje zastosowanie na bardzo szeroko pojętym rynku, począwszy od produkcji spersonalizowanych opakowań, aż po indywidualny system monitoringu czynności zdrowotnych i życiowych stworzony dla seniorów.

Oczywistą jest kwestia, że innowacyjność ma niebagatelny wpływ na rozwój i konkurencyjność gospodarki, co w płynny sposób przekłada się na rozwój społeczny mając wpływ na polepszenie codzienności nas Wszystkich.
Jest to zapewne jeden z najważniejszych czynników, który ma wpływ na przeznaczanie Funduszy Europejskich na innowacyjność właśnie.
Wsparcie projektów odznaczających się innowacyjnością, w ostatnim okresie programowania jest dobrym kierunkiem na dynamiczny rozwój wielu sektorów gospodarki co powinno mieć w końcowym rezultacie wpływ na nasze życie.

Licząc Na unijne wsparcie finansowe nasz pomysł przede wszystkim musi wiązać się z wdrożeniem nowatorskich produktów/usług, prowadzeniem i inicjowaniem wyników prac badawczo – rozwojowych, a także powinien szukać nowych rozwiązań problemów społecznych.

Fundusze Europejskie przeznaczone są dla przedsiębiorców, jednostek naukowych i naukowców indywidualnych.
W związku na podział, czy też wyodrębnienie odbiorców środków, finansowanie odbywa się poprzez udział w konkretnych programach, warto wspomnieć o programie Inteligenty Rozwój, wspierający cały proces innowacyjnych rozwiązań. Środki z tego programu możemy uzyskać na prowadzenie badań naukowych, prac badawczo – rozwojowych, korzystanie z usług proinnowacyjnych, na zakup infrastruktury badawczej oraz na wdrażanie wyników prac B+R (badania plus rozwój), wraz z wejściem na rynki zagraniczne.
Kolejnym na liście jest Program Polska Wschodnia (programem objęte są województwa lubelskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko – mazurskie i świętokrzyskie), mocno wspierający mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa we wzmacnianiu ich innowacyjności i konkurencyjności, dotacje można otrzymać na zwiększenie aktywności gospodarczej za granicą, wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów, tworzenie produktów sieciowych oraz wykorzystywanie wzornictwa w biznesie.
Kolejnym dobrym przykładem Funduszy Europejskich wspierających innowacyjność to „ukłon” w stronę młodych, kreatywnych ludzi. Przy wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, działają „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, jako kompleksowe przedsięwzięcie sprzyja rozwojowi innowacji, gdzie młodzi ludzie mogą przekształcać swoje biznesowe pomysły w innowacyjną firmę typu start – up.

Warto także wspomnieć o dofinansowanie na działalność wpisującą się w strategię regionu, gdzie środki pochodzą z Programu Regionalnego i także wspierają prace z obszaru B+R, wdrażaniu ich wyniku, realizują projekty podnoszące konkurencyjność firmy.
Powyżej wspominaliśmy że innowacyjność może być także związana z rozwojem społecznym, wpływającym bezpośrednio na polepszenie jakości życia osób lub grup społecznych. Projekt taki koncentrować się będzie na poszukiwaniu nowych, lepszych bądź efektywniejszych sposobów w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Intencją innowacji społecznych będzie zapewne wypracowanie i przetestowanie nowych być może skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w takich obszarach jak: rynek pracy, integracja społeczna, kształcenie, zdrowie, modernizacja administracji społecznej.

Na zakończeni możemy pokusić się o podsumowanie.
Licząc na wsparcie pochodzące z Funduszy Europejskich, mając jednocześnie pomysł na wprowadzenie produktu/usługi, nowych rozwiązań lub też wizję lub koncept, które są absolutną nowością wprowadzającą nową jakość na rynek, możemy odnieść całkowity sukces.

Programy o szerokim spektrum odbiorcy z nastawieniem na innowacyjność rozumiana bardzo szeroko, stwarzają niezwykle dogodne warunki do rozwoju i realizacji najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów, które dzięki Funduszom Europejskim mogą za „chwilę” stać się niezwykłym przedsięwzięciem biznesowym odnoszącym sukces finansowy nie tylko na rynku krajowym.